12 Feb 2019

Bạn muốn học thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng, hãy chọn Trường Đại học Phenikaa

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng ở Trường Đại học Phenikaa giúp học viên nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; có đủ năng lực ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào kỹ thuật công trình xây dựng như: thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng…

V năng lc:

– Đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng;

– Có thể nghiên cứu, tính toán, tối ưu các giải pháp thiết kế, nâng cao chất lượng xây dựng và khai thác các công trình xây dựng;

– Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

– Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại, đặc biệt các công nghệ xây dựng hiện đại thuộc lĩnh vực xây dựng;

– Đủ năng lực ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào kỹ thuật công trình xây dựng như: Thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng.

– Có đủ khả năng phân tích, xử  lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong kỹ thuật xây dựng.

– Có khả năng vận dụng các công cụ hỗ trợ nghề nghiệp khác để khai thác tối đa chuyên ngành đã được đào tạo.

Về kỹ năng:

– Có khả năng sáng tạo, giải quyết các công việc phức tạp thuộc lĩnh vực xây dựng công trình;

– Có kỹ năng độc lập hoặc phối hợp với các chuyên gia để nghiên cứu, ứng dụng, đề xuất, triển khai và thực hiện các vấn đề khoa học, công nghệ mới;

– Có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

  1. Thời gian đào tạo

– Hình thức đào tạo tập trung: thời gian đào tạo là 1,5 năm (học tập trung các ngày trong tuần, 2 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

– Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 2 năm (3 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

 

  1. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 45 tín chỉ
3.1 Kiến thức chung 5 tín chỉ
3.2 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

-Kiến thức bắt buộc:

– Kiến thức tự chọn:

32 tín chỉ

18 tín chỉ

14 tín chỉ

3.3 Luận văn thạc sĩ 8 tín chỉ

 

  1. Đối tượng tuyển sinh

4.1 Điều kiện dự thi: là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau:

Về văn bằng:

– Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển.

– Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển.

– Đối với thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “Bằng đại học” do Cục Quản lý chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Những đối tượng hoàn thành chương trình đào tạo đại học chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được phép dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

  1. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo:

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng được tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

Do đối tượng học viên phần lớn đang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học… vì vậy, Trường ĐHTT chọn hình thức học không tập trung, thời gian đào tạo là 2 năm. Các lớp học được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật cho phù hợp với đối tượng người học.

5.2. Cách thc t chc, qun lý các khoá học:

* Căn cứ để quản lý:

–  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–  Quy định về đào tạo sau đại học, nội quy, kế hoạch giảng dạy và học tập cho toàn khoá học và cho từng năm học của Trường ĐHTT.

* Cách thức tổ chức quản lý:

–  Phòng Đào tạo phối kết hợp với Khoa chuyên môn quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo và thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo; quản lý về nhân sự đối với học viên và kết quả học tập của học viên.

–  Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

5.3 Điều kiện tốt nghiệp:

– Hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ) trong thời gian quy định;

– Bảo vệ luận văn đạt điểm từ 5,5/10 trở lên;

– Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học Thành Tây đã ban hành.

  1. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.
  2. Nội dung chương trình

 Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ)
Phần

chữ

Phần

số

Tổng số LT TH, TN, TL
    Phần 1: Kiến thức chung 5 3 2
XDTH 501 Triết học 3 2 1
XDTA 502 Tiếng Anh 2 1 1
    Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 32 16 16
    a.      Các học phần bắt buộc 18 9 9
XDPK 503 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 1 1
XDPS 504 Phương pháp số trong tính toán kết cấu 2 1 1
XDTB 505 Tác động của gió bão, lốc lên công trình xây dựng 2 1 1
XDKC 506 Động đất và lý thuyết kháng chấn 2 1 1
XDOT 507 Ổn định kết cấu thép và kết cấu thép nhẹ 2 1 1
XDKN 508 Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép 2 1 1
XDNM 509 Nền và móng công trình xây dựng 2 1 1
XDCX 510 Công nghệ và tổ chức xây dựng 2 1 1
XDTC 511 Thực tập chuyên ngành 2 1 1
    b.      Các học phần tự chọn

Chọn 7 trong số 17 học phần

14 7 7
XDXS 512 Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên 2 1 1
XDLT 513 Lý thuyết tối ưu trong tính toán kết cấu 2 1 1
XDBV 514 Kết cấu bản và vỏ mỏng 2 1 1
XDQA 515 Quản lý dự án 2 1 1
XDLC 516 Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình 2 1 1
XDPG 517 Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi 2 1 1
XDCH 518 Cơ sở cơ học phá huỷ 2 1 1
XDPM 519 Phân tích kết cấu công trình theo mô hình số 2 1 1
XDVC 520 Kết cấu vật liệu composit 2 1 1
XDKM 521 Kết cấu dây mềm 2 1 1
XDKT 522 Kết cấu thép công trình cao 2 1 1
XDTS 523 Kết cấu thép ứng suất trước 2 1 1
XDKV 524 Kết cấu mái vỏ mỏng bằng bê tông cốt thép 2 1 1
XDVD 525 Những vấn đề đặc biệt của kết cấu BTCT 2 1 1
XDCD 526 Công nghệ thi công hiện đại 2 1 1
XDKX 527 Kinh tế xây dựng 2 1 1
XDPT 528 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 2 1 1
    Luận văn 8 tín chỉ
    Tổng cộng: 45 tín chỉ

 


  1. Dự kiến kế hoạch giảng dạy
Mã số học phần Tên học phần Số tín chỉ  
Phần chữ Phần số  
    Học kỳ 1 11  
XDTH 501 Triết học 3  
XDTA 502 Tiếng Anh 2  
XDPK 503 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2  
XDPS 504 Phương pháp số trong tính toán kết cấu 2  
XDTB 505 Tác động gió bão, lốc lên công trình xây dựng 2  
    Học kỳ 2 12    
XDKC 506 Động đất và lý thuyết kháng chấn 2  
XDOT 507 Ổn định kết cấu thép và kết cấu thép nhẹ 2  
XDKN 508 Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép 2  
XDNM 509 Nền và móng công trình xây dựng 2  
XDCX 510 Công nghệ và tổ chức xây dựng 2  
XDTC 511 Thực tập chuyên ngành 2  
    Học kỳ 3 14  
    Học 7 học phần tự chọn trong số 17 học phần

(ở mục 7, từ học phần số 512 đến 528) 

14  
    Học kỳ 4: Làm luận văn tốt nghiệp 8  
    Tổng 45 tín chỉ  

 

 

 

 

 

Leave a Reply