05 Feb 2019

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  244  /QĐ-ĐHTT ngày  20  tháng 9  năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:   Đại học

NGÀNH ĐÀO TẠO:        Khoa học môi trường (Environmental science)

MÃ SỐ:                             7440301

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Chính quy

 

  1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường nhằm đào tạo cử nhân Khoa học môi trường có:

– Năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

– Các kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, sinh trong Khoa học Môi trường.

– Phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường.

– Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm. Có kỹ năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến quản lý môi trường; Kỹ năng phân tích, ra quyết định nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

Có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm.

Có khả năng xây dựng và thực hiện các chương trình ứng cứu, giảm thiểu các tác động của thiên tai và bảo vệ môi trường.

Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa…

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trình độ ngoại ngữ: Theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên ngữ.

Trình độ tin học: Theo quy định về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên  về công nghệ thông tin.

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng xử lý, luận giải, trình bày dữ liệu tài nguyên thiên nhiên và môi trường của những dự án và đề tài nghiên cứu.

1.2.3. Về thái độ

Trang bị cho sinh viên có được đạo đức tư cách tốt, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng với công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Rèn luyện tính chuyên cần, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Rèn luyện tính sáng tạo, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc trong học tập.

Biết vận dụng kiến thức lý thuyết trong nhận xét đánh giá vấn đề nghiên cứu, thảo luận.

Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học, giải quyết một vấn đề nghiên cứu.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau tốt nghiệp

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý môi trường  từ trung ương đến địa phương như: Các cơ quan Nhà Nước về quản lý môi trường (Trung ương đến địa phương) như Bộ/Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ/Sở Khoa học công nghệ, Bộ/Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông công chính, Công Ty Môi Trường Đô Thị, các Phòng/Ban Quản Lý Đô Thị thuộc Quận/Huyện, Công an môi trường, …

Các bộ phận đảm nhiệm công tác kiểm soát hoặc quản lý môi trường, an toàn lao động tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất và công ty thuộc Nhà Nước hoặc tư nhân.

  • Các công ty tư vấn môi trường, cung cấp dịch vụ môi trường.
  • Ban Quản lý dự án của các dự án trong và ngoài nước liên quan đến môi trường, đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và vệ sinh môi trường nông thôn. Các dự án quy hoạch môi trường, quan trắc chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường.
  • Viện, Trường học hoặc Trung Tâm đào tạo và nghiên cứu liên quan đến công nghệ và quản lý môi trường.

Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Khoa học môi trường, Quản lý môi trường, tài nguyên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và vệ sinh môi trường nông thôn… tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học…

Cơ hội học trình độ cao hơn: Cử nhân Khoa học môi trường được tiếp tục đào tạo ở trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
  2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 129 Tín chỉ

(Chưa bao gồm chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng anh ninh)

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

– Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo và điều kiện của trường

– Tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Thành Tây về tổ chức đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ.

  1. THANG ĐIỂM

Đánh giá theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 


  1. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH:

 

TT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 43
Kiến thức bắt buộc 39
Kiến thức tự chọn 04
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
Kiến thức cơ sở ngành 45
+ Kiến thức bắt buộc 39
+ Kiến thức tự chọn 06
Kiến thức ngành và chuyên ngành 30
+ Kiến thức bắt buộc 26
+ Kiến thức tự chọn 04
Học phần tốt nghiệp 11
  Tổng cộng 129

Liên hệ:

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 366 569 110

Website: http://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/

Email:  bcee@phenikaa-uni.edu.vn

 

Leave a Reply