29 Oct 2018

Chương trình đào tạo ngành Tài chính- Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  244  /QĐ-ĐHTT ngày  20  tháng 9  năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:                Đại học 

NGÀNH ĐÀO TẠO:                     Tài chính – Ngân hàng

MÃ NGÀNH:                                  7340201

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO:              Chính quy

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học về Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

– Hiểu biết những kiến thức chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp lý, xã hội liên quan đến môi trường hoạt động của thị trường tài chính và ngân hàng.

– Biết, hiểu, phân tích được những nguyên lý, kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

– Nắm vững kiến thức về hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng của Việt Nam, đối chiếu với sự vận hành của tình hình tài chính và hoạt động ngân hàng thế giới áp dụng vào thực tiễn.

– Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức cơ bản của khoa học quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

– Kỹ năng xử lý ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.

– Kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý

– Kỹ năng thống kê, xử lý và phân tích thông tin để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định quản lý.

– Thành thạo phần mềm kế toán cũng như các phần mềm quản lý văn phòng.

– Khả năng tư duy tốt, logic để xử lý các bảng biểu, con số và những vấn đề phức tạp trong kế toán, kiểm toán

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

– Áp dụng linh hoạt, thành thạo kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng làm việc độc lập trong nghề nghiệp tài chính như: tư vấn tài chính, giám đốc tài chính, môi giới hoặc ngân hàng.

– Áp dụng linh hoạt kỹ năng thích ứng với các tình huống giao dịch kinh doanh phức tạp, đa dạng.

– Hiểu và phân tích được hành vi, ứng xử, kỹ năng của các đối tượng giao tiếp trong ngành tài chính – ngân hàng.

– Hiểu, áp dụng linh hoạt việc hình thành nhóm làm việc hiệu quả.

– Biết duy trì và phát triển hoạt động nhóm.

– Làm việc linh hoạt với các nhóm khách hàng, đồng nghiệp, đối tác đa dạng và phức tạp.

– Thực hiện được quy trình, áp dụng linh hoạt việc xây dựng kế hoạch công việc.

– Nhận biết, lựa chọn nguồn lực để thực hiện công việc.

– Áp dụng linh hoạt việc tổ chức thực hiện công việc thông qua sự điều khiển, phân công trong nhóm và tập thể.

– Biết kiểm tra giám sát các hoạt động.

– Biết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc.

– Biết đánh giá kết quả thực hiện công việc.

– Nắm vững kỹ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng, và giải quyết vấn đề.

– Nắm vững kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bao gồm cả kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua các phương tiện truyền thông.

– Áp dụng linh hoạt kỹ năng thương lượng, đàm phán.

– Áp dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình trước khách hàng, đồng nghiệp và đối tác.

1.2.3. Về thái độ

– Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng, xã hội và môi trường.

– Tuân thủ luật pháp và các quy định của nhà nước, xã hội, cộng đồng.

– Độc lập: Không bị chi phối hoặc tác động bởi lợi ích vật chất, tinh thần làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập trong nghề nghiệp.

– Chính trực: Thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng.

– Khách quan: Công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị.

– Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động nghề nghiệp, làm việc với sự thận trọng cao nhất.

– Tính bảo mật: Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.

– Tư cách nghề nghiệp: Trau dồi và bảo vệ uy tín nghề nghiệp.

– Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn: Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Chuyên viên ở tất cả các vị trí trong các cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính – Ngân hàng từ trung ương đến địa phương; chuyên viên trong các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính: quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ tín dụng…; giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học và các tư vấn viên trong các tổ chức tài chính khác..

1.2.5 Trình độ ngoại ngữ và tin học

– Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên ngữ.

– Trình độ tin học: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên về công nghệ thông tin.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
  2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 129 tín chỉ

(Chưa bao gồm chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh)

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh hệ Đại học Chính quy.


  1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO , ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHTT ngày 15/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây

  1. THANG ĐIỂM

Thang điểm để đánh giá kết quả học tập của sinh viên được áp dụng là thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.

  1. CẤU TRÚC KIẾN KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

 

STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 36
Trong đó:
–      Kiến thức bắt buộc 32
–      Kiến thức lựa chọn (chọn mỗi học phần trong tổ hợp hoặc một số học phần trong nhóm học phần) 4
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 93
Trong đó:
–      Kiến thức cơ bản nhóm ngành 20
–      Kiến thức cơ sở ngành và ngành 28
–      Kiến thức chuyên ngành 25
–      Học phần lựa chọn 10
–      Học phần tốt nghiệp 10
Tổng cộng 129

 Liên hệ:

Khoa Kinh tế –  Tài chính

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 366 569 110

Website: http://ef.phenikaa-uni.edu.vn/

Leave a Reply