HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

 

Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp

 

Phó CT HĐQT: PGS.TS Ngô Văn Hiền

 

Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

LÃNH ĐẠO CÁC KHOA TRỰC THUỘC 

 LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN