Khối ngành Chăm sóc sức khoẻ

Chương trình học được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các bài tập và vấn đề từ thực tế doanh nghiệp.

Các chuyên ngành đào tạo:

Course Teachers

Registration for : Khối ngành Chăm sóc sức khoẻ


Share This Course