SỨ MẠNG

Trở thành mảnh đất lành cho những con người có chí khí, hoài bão và biết tự trọng.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triểu lâu dài, bền vững của đất nước.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành, đạt TOP 100 trường đại học tốt nhất Châu Á trong vòng hai thập niên (2018-2038)

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thực hành (Practice) – Xuất sắc (Paragon) – Tự hào (Pride)

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Hiện thực hóa mọi cam kết

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (GIAI ĐOẠN 2018-2025 TẦM NHÌN 2030)

  • Phát triển Trường Đại học Phenikaa theo định hướng đại học nghiên cứu nghiên cứu,đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
  • Nâng cao sức cạnh tranh và uy tín của Trường Đại học Phenikaa thông qua việc xây dựng và phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành có uy tín khoa học trong nước và quốc tế, có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao.
  • Xây dựng một hệ thống đào tạo chất lượng cao trên trên cơ sở tiếp thu và phát triển các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới, giúp người học phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, bồi dưỡng trí thưc với kỹ năng, tài năng, đề cao tính độc lập, thực tiễn, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
  • Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển – đổi mới – sáng tạo công nghệ và khởi nghiệp có các sản phẩm KH-CN đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia bao gồm các công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hàng đầu, các công nghệ ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao và có ảnh hưởng tích cực, các công nghệ gốc và sản phẩm công nghệ cao.

Hoàn thành xây dựng khuôn viên Trường Đại học Phenikaa mới, hiện đại, thân thiện với môi trường; nâng cao hiệu quả quản trị đại học lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội làm trọng tâm nhằm tạo ra một môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả.