Chỉ thị gửi CBCNV của CT HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Phenikaa v/v Tạm dừng hoạt động sản xuất theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch covid-19 và vì an toàn của Người lao động, Đối tác, Khách hàng và Cộng đồng

  • 04/04/2020
  • |
  • Chia sẻ: