Vị trí tuyển dụng

Kỹ sư Gia công cơ khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:01

Kỹ sư Thiết kế sản phẩm

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:02

Kỹ sư SCH (Mạch điện tử và lập trình VXL)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/02/2021

Số lượng:03

Nhân Viên Pháp Chế

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:01

Nhân viên phụ trách quay phim, chụp ảnh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/10/2020

Số lượng:01

Công nhân kỹ thuật điện

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:06

Công nhân lái xe nâng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:26/09/2020

Số lượng:05

Công nhân PQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:13

Nhân viên giám sát an toàn

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:04

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: