Vị trí tuyển dụng

Nhân Viên Pháp Chế

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/12/2020

Số lượng:01

Nhân viên phụ trách quay phim, chụp ảnh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/10/2020

Số lượng:01

Công nhân kỹ thuật điện

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:06

Công nhân lái xe nâng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:26/09/2020

Số lượng:05

Công nhân PQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:13

Nhân viên giám sát an toàn

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:04

Nhân viên phân tích đo mẫu

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:01

Chuyên Viên Truyền Thông Nội bộ

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/09/2020

Số lượng:01

Nhân viên Công nghệ Chất lượng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/08/2020

Số lượng:01

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: