Vị trí tuyển dụng

Nhân viên phân tích đo mẫu

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:01

Chuyên Viên Truyền Thông Nội bộ

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:01

Nhân viên Công nghệ Chất lượng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/08/2020

Số lượng:01

Nhân viên Phòng thí nghiệm

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:22/09/2020

Số lượng:01

Trưởng Nhóm ISO

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/09/2020

Số lượng:01

Kỹ thuật viên (Điện – điện tử/ cơ khí)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:10

Trưởng Nhóm Vật Tư

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/09/2020

Số lượng:01

Kỹ Thuật Viên Phòng Lab

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/10/2020

Số lượng:02

Trưởng Nhóm PQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/08/2020

Số lượng:02

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: