Vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành máy

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:21

Nhân viên thống kê

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:01

Kỹ sư sản xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:03

Kỹ sư phụ trách vật tư

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:01

Công nhân cơ khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:04

Công nhân chất lượng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:06

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: