Vị trí tuyển dụng

Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/04/2019

Số lượng:1

Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/04/2019

Số lượng:1

Trưởng Bộ môn Kế toán và Tài chính

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/04/2019

Số lượng:1

Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Tài chính

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/04/2019

Số lượng:1

Giảng Viên Khoa Kỹ Thuật Ô Tô Và Năng Lượng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/03/2019

Số lượng:4

[Đại học PHENIKAA] Giảng Viên Khoa Cơ Khí – Cơ Điện Tử

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/03/2019

Số lượng:6

[Đại học PHENIKAA] Giảng Viên / Nghiên Cứu Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/03/2019

Số lượng:6

Nhân viên vận hành máy

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:21

Nhân viên thống kê

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:10/03/2019

Số lượng:01

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: