Trường Đại học Phenikaa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Điều lệ Trường Đại học Phenikaa.

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các link sau:

  1. Tờ trình HĐQT lên ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ
  2. Phiếu xin ý kiến cổ đông
  3. Dự thảo Điều lệ Trường Đại học Phenikaa
  4. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua điều lệ trường Đại học Phenikaa